News

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenie dyrektyw 95/46/WE (zwanego dalej "RODO"). W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust. 1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma:

„FAMAD” Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o.
Wojska Polskiego 28, 48-370 Paczków
NIP: 753-10-09-569
REGON 531033793
Nr rejestru sądowego KRS: 0000027234 Sąd Rejonowy w Opolu

zwana dalej Firmą. Firma prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Dane kontaktowe Administratora Danych: „FAMAD” Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o. z siedzibą w Paczkowie, przy ulicy Wojska Polskiego 28, 48-370 Paczków, adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, które polegają na:

 • przedstawianiu ofert na towary i usługi oferowane przez Firmę,
 • świadczeniu usług handlowych w zakresie sprzedaży towarów, usług i wyrobów,
 • rozpatrywaniu reklamacji,
 • archiwizacji danych.

4. Firma będzie przetwarzała pozyskane od Pani/Pana dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP), dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mailowy).

5. Pani/Pana dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji usług handlowych, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne i informatyczne.

6. W związku z przetwarzaniem przez Firmę Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • żądania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia danych,
 • przenoszenia danych do innego administratora,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • cofnięcia zgody w przypadku, gdy Firma będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób ręczny lub zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres działalności Firmy, bądź do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobom zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie w/w danych osobowych jest wymogiem umownym - warunkiem kontynuowania współpracy handlowej. Konsekwencją natomiast ewentualnego nie wyrażenia przedmiotowej zgody będzie konieczność zaprzestania tejże współpracy.


Print   Email