News

Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

"FAMAD" Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenie dyrektyw 95/46/WE (zwanego dalej "RODO"). W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust. 1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Świadectwo ochronne na znak towarowy "FAMAD"

Pragniemy poinformować Państwa o przyznaniu spółce FAMAD Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 z poźń. zm.) Świadectwa Ochronnego na nasz Znak Towarowy - "FAMAD". 

Aktualizacja oferty

Dla Państwa wygody udostępniliśmy listę najnowszych produktów, które wzbogaciły nasza szeroka ofertę. 

Linie technologiczne

Nowe linie technologiczne już w naszej ofercie, sprawdź !